NOVOSTI, OPCINA

RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA IZVOĐAČA RADOVA NA KORIDORU Vc

Općinski načelnik Mirnes Tukić organizovao je radni sastanak sa predstavnicima izvođača radova na projektu Koridora Vc sa ciljem upoznavanja sa dinamikom radova kao i negativnim posljedicama izvođenja radova po infrastrukturu u Doboj Jugu, a koja se koristi za prolazak radnih mašina i materijala do samog gradilišta.
Sastanku su prisustvovali pored načelnika i Edin Hadžić i Alen Aličić kao uposlenici Općine, Damir Peštelić, EURO-ASFALT, Kenan Hopić, DOBOJPUTEVI, Alen Zukić, JATA group, Slađan Davidović, LIMUN KOP.
Detektovane su najkritičnije tačke koje su već dijelom oštećene i koje je neophodno u što skorijem roku sanirati i dovesti u stanje da stanovništvo koje koristi pomenute dionice nesmetano obavlja svoje svakodnevne aktivnosti.
Prije svega tu se radi o mostu na rijeci Bosni, koji spaja Ševarlije i Mraviće, ulici 21. august, od mosta do izlaza na M17, ulici pored TC ROBOT, zatim Ulici Usorska, od semafora pa do samog mjesta izvođena radova pored rijeke Usore.
Zahtijevano je od izvođača da se maksimalno posvete očuvanju postojeće infrastrukture, da se u što skorijem roku pristupi prije svega snimanju stanja mosta na rijeci Bosni od strane sudskog vještaka ili drugih ovlaštenih lica kako bi se utvrdio stepen oštećenja ukoliko ih ima i da se da uputstvo za dalju, nesmetanu upotrebu, da se izvrši sanacija ulice 21. august pri čemu će svoj doprinos dati i Općina Doboj Jug kroz obezbjeđena sredstva sa viših nivoa vlasti.
Radi se i na obezbjeđenju dijela sredstava za rekonstrukciju ulice Usorska, od semafora pa prema rijeci Usori, a u čijoj rekonstrukciji obavezu učešća imaju i izvođači radova.
Zatraženo je od izvođača da se izvrši pritisak na vozače teretnih mašina, prije svega kamiona da prilagode brzinu kretanja saobraćajnicama koje koriste kako bi se izbjeglo nepotrebno podizanje prašine i nanošenje štete stambenim objektima, da se podigne nivo održavanja čistoće samih saobraćajnica koje se koriste i da se u svemu prema imovini građana Doboj Juga odnosi na pažljiv način.
Zaključak svih prisutnih je da se pristupi saniranju prioritetnih pravaca uz učešće svih učesnika u realizaciji projekta, izvođača EURO-ASFALT i podizvođača, da se traži od svih učesnika adekvatno ponašanje prije svega u saobraćaju i održavanju čistoće, a da se pitanje mosta na rijeci Bosni posebno problematizira i o njegovom stanju povede računa kako se ne bi došlo do situacije da se saobraćaj preko navedenog mosta u potpunosti zabrani i zaustavi.
Pogledaj sve novosti