NOVOSTI, OPCINA

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNE LICITACIJE

1. PRAVNO LICE KOJE PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Općina Doboj Jug , Trg 21. Mart br.1

Telefon: 032 691 250  Fax : 032 699 331

Kontakt osoba: Melisa Šahbegović

2. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom.

3. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

3.1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, opremljeno osnovnom infrastrukturom, i to parcela :
–  k.č.br. 1527/5 zvana ,,Rijeka Usora,, ostalo neplodno zemljište u površini od 9249 m2,

upisana u posjedovni list broj 91 k.o. Matuzići , te zk uložak broj 125 na ime Općine Doboj Jug kao posjednika i vlasnika sa dijelom 1/1,

U skladu sa Prostornim planom Općine Doboj Jug za period 2005. do 2025. godine zemljište označeno kao k.č.br. 1527/5 površine 9249 m2  namijenjeno je za mješovitu gradnju, što podrazumijeva izgradnju privrednih i poslovnih objekata za čije izdavanje odobrenja za građenje je nadležna Općina Doboj Jug.  Detaljniji urbanističko tehnički uvjeti izgradnje objekata na parceli k.č. broj 1527/5  sadržani su u načelnoj urbanističkoj saglasnosti izdatoj za navedene parcele pod brojem: 05-19- 652/21 od 14.02.2022. godine.

Opremljenost zemljišta osnovnom infrastrukturom podrazumijeva pristup na izgrađenu saobraćajnicu  na vodovodnu mrežu , kanalizacionu mrežu i  elektrodistributivnu mrežu.

3.2. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena zemljišta je:

Parcela označena sa k.č. 1527/5 , za nasuti dio parcele u površini od 3090 m2  , početna cijena iznosi 38,40 KM /m2, za nenasuti dio parcele u površini od 6159 m2 , početna cijena iznosi 29,20 KM/m2 odnosno ukupno za cijelu parcelu  početna cijena iznosi 298.498,80 KM

( slovima:dvijestotinedevedesetosamhiljadačetiristotinedevedesetosam KM/80).

U prilogu možete pogledati tekst Javnog oglasa.

DOKUMENTI:

PREUZMI DOKUMENT

 

Pogledaj sve novosti