NOVOSTI, OPCINA

OGLAS o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2024. godini

Predmet Oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Doboj Jug, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u gradovima/općinama Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradovima/općinama Kantona, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:
1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2023. ili 2024. godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima i
4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.

U prilogu možete pogledati tekst Oglasa.

DOKUMENTI

PREUZMI DOKUMENT

Pogledaj sve novosti