STRATEŠKI DOKUMENTI

Budžet Općine Doboj Jug za 2024. godinu

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug (Službeni glasnik Općine Doboj Jug, broj: 03/08, 01/12 i 02/13), te člana 79. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug (“Službeni glasnik Općine Doboj Jug”, broj: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21), Općinsko vijeće Doboj Jug na dvadesetšestoj redovnoj sjednici VIII saziva održanoj 26.12.2023. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Budžet Općine Doboj Jug za 2024. godinu sa predloženim izmjenama i usvojenim amandmanom.

2. Usvaja se Odluka o izvršenju Budžeta Općine Doboj Jug za 2024. godinu.

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Hasan Škiljo

U prilogu možete pogledati Zaključak OV-a, Budžet za 2024. godinu i Odluku o izvršenju budžeta.

DOKUMENTI

PREUZMI DOKUMENT 1

PREUZMI DOKUMENT 2

PREUZMI DOKUMENT 3

Pogledaj sve novosti