BUDZET, VIJECE

Budžet Općine Doboj Jug za 2022.

Na osnovu člana 23. Statuta Općine Doboj Jug (Službeni glasnik Općine Doboj Jug, broj: 03/08), te člana 79. Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug (“Službeni glasnik Općine Doboj Jug”, broj: 04/08, 01/13, 02/20 i 03/21), Općinsko vijeće Doboj Jug na desetoj redovnoj sjednici VIII saziva održanoj 07.01.2022. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Budžet Općine Doboj Jug za 2022. godinu sa predloženim izmjenama i usvojenim amandmanima.

2. Usvaja se Odluka o izvršenju budžeta Općine Doboj Jug za 2022. godinu.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Hasan Škiljo

U prilogu možete pogledati Budžet za 2022. godinu.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT 

Pogledaj sve novosti