UPRAVA

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove
Matuzići, Doboj Jug, Trg 21.mart 1
E-mail: opca@dobojjug.ba

POMOĆNIK NAČELNIKA: Edin Hrvić, dipl.pravnik

Rođen: 19.06.1977.
Osnovna škola Matuzići, Srednja škola Tešanj, Pravni fakultet Univerziteta  Zenica
Zanimanje: Diplomirani pravnik
Radno iskustvo: Općina Doboj Jug
Bračno stanje: Otac jednog djeteta
Tel: 032/ 691-250
Fax: 032/ 699-331

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u oblastima za koje je osnovana; analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa; priprema prijedloge općinskih propisa za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti zaštite  i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; sprovodi utvrđenu politiku, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti opće uprave, obrazovanja, kulture i sporta; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti općine iz boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite, zdravstva i raseljenih lica;  sprovodi utvrđenu politiku u oblasti u oblasti boračko-invalidske, socijalne zaštite, zdravstva i raseljenih lica; učestvuje u predlaganju organizacije općinskih službi za upravu i drugih službi; rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblastima za koje je nadležna; organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine; izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini; priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unaprjeđenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja; vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti; vrši umnožavanje pisanih materijala, usluge prijevoza u svrhu obavljanja poslova i zadataka, održavanje voznog parka, opsluživanje telefonske centrale, fizičko obezbjeđenje zgrade, održavanje čistoće u radnim prostorijama, tekuće i investiciono održavanje zgrade i prostorija mjesnih zajednica i opreme i sl.; poslovi građanskih stanja; ovjere potpisa, rukopisa i prepisa; vrši poslove prijemne kancelarije uključujući prijem, evidemtiranje, arhiviranje, kovertiranje i otpremu pošte; vodi evidenciju i izdavanje radnih knjižica; vrši poslove Centra za registraciju birača; predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti obrazovanja i odgoja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovano; vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za općinu, ostvaruje saradnju i pruža stručnu pomoć udruženjima, vjerskim  zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva; stara se o stvaranju uslova za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa općine u oblasti kulture i sporta; vodi upravni postupak u oblasti boračko-invalidske zaštite, socijalne zaštite i raseljenih lica; stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ove oblasti na području općine; vodi prvostepeni postupak iz oblasti zaštite obitelji; poslove i zadatke zaštite civilnih žrtava rata i njihove zdravstvene zaštite; vodi evidenciju i kontrolu kretanja i povratka izbjeglih lica sa područja općine; učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica , provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica iz inistranstva koji žele da se vrate na područje općine o čemu izdaje odgovarajuću dokumentaciju; planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima uz saradnju odgovarajućih službi;  vrši obračun redovnih primanja, vodi knjigovodstvene i druge evidencije o ostvarenim pravima po osnovu boračko-invalidske, zaštite porodice sa djecom, civilnih žrtava rata; inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe; sagledava i prati socijalnu sliku stnovništva i utvrđuje liste lica u stanju socijalne potrebe; planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima u saradnji sa drugim službama, organima i dr.; vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Radno vrijeme: početak 07:30 i završetak  rada 16:00 sati
Primanje stranaka: Stranke se primaju svaki radni dan od 07:30 do 16:00 sati.
Poslove i zadatke u Službi  obavljaju:                 
SABINA TEŠNJAK- VŠS / viši samostalni referent za obrazovanje i dječiju zaštitu
BEGIĆ SENAD- VŠS / viši samostalni referent za civilnu zaštitu
VAHIDA KRUŠKO- SSS / viši referent za socijalnu zaštitu
DŽEVADA ALIBAŠIĆ- SSS / viši referent za kartoteku, ovjere i otpremu pošte
ERMIN MUJAKOVIĆ- SSS / viši referent za građanska stanja-matičar
BEGZADA RAMIĆ-  SSS / viši referent za boračko-invalidsku zaštitu
HAJRUDIN ŠEČIĆ- SSS / referent-portir
SENAD KRLIČEVIĆ- SSS / viši referent-ekonom
NUSRET ALIČIĆ- SSS / referent domar i ložač
NUSRETA SKULIĆ- KV / namještenik za održavanje čistoće, kafe kuharica-centralaa

Pogledaj sve novosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *