NOVOSTI, OPCINA, STRATEŠKI DOKUMENTI

Računovodstvene politike Općine Doboj Jug

Na osnovu člana 78. i 86. Zakona o budžetima u FBiH (“Službene novine FBiH” br. 102/13,9/14,13/14,8/15,91/15,102/15,104/16,5/18,11/19 i 99/19), a u vezi sa članom 2. Zakona o Trezoru u Federaciji Bosne I Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 26/16 i 3/20), te na osnovu člana 1. stav 3. Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor (“Službene novine Federacije BiH”, br.58/16) i na osnovu člana 37 Statuta Općine Doboj Jug općinski Načelnik d o n o s i

R A Č U N O V O D S T V E N E     P O L I T I K E

OPĆINE DOBOJ JUG 

 

I ZAKONSKA REGULATIVA (OSNOV) 

 • Zakonska i druga regulativa za donošenje i izvršenje budžeta i provođenje trezorskog načina rada sa javnim prihodima i rashodima je:
  1. Zakon o budžetima u FBIH(„Sl.novine FBiH“, broj: 102/13,9/14,13/14,8/15,91/15,102/15 104/16,5/18,11/19 i 99/19),
  2. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 15/21),
  3. Uredba o računovodstvu budžeta u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 34/14),
  4. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 60/14),
  5. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 22/06, 43/08,74/08, 22/09,57/15, 35/14 i 94/15),
  6. Zakon o Trezoru u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 26/16 i 3/20),
  7. Zakon o dugu, zaduživanju i garanciji u FBIH („Sl.novine FBIH,broj 86/07, 34/09, 44/10 i 30/16),
  8. Zakon o investiranju javnih sredstava u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 77/04,48/08),
  9. Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBIH („Sl.novine FBIH”,broj 45/10, 111/12 i 20/17),
  10. Zakon o državnoj službi (“Sl.novine Kantona Sarajevo”,broj 31/16 i 45/19),
  11. Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne I Hercegovine (“Sl.novine FBIH”,broj 49/05)
  12. Odluka o izvršavanju budžeta Općine Doboj Jug ,
  13. Budžet Općine Doboj Jug

II  OPĆE ODREDBE 

 • Ovom politikom uređuju se računovodstvene knjige i knjigovodstvene isprave, vođenje poslovnih knjiga, metodi, rokovi i tehnika knjiženja, prijem i kontrola računovodstvenih dokumenata, popis imovine, obaveza i potraživanja, procjenjivanje bilansnih pozicija i računovodstveni obračuni, računovodstvene politike koje će se koristiti pri sastavljanju određenih računovodstvenih iskaza i izvještaja.
 • Ovom politikom uređuje se i evidentiranje promjena prema usvojenim organizacionim (budžetski korisnici) i funkcionalnim klasifikacijama s ciljem izvještavanja i pružanja

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENT

Pogledaj sve novosti