OPCINA

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA BRANIOCIMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

K O N K U R S
za dodjelu stipendija  studentima, braniocima i članovima njihovih porodica

za studijsku 2022/2023. godinu

Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji ispunjavaju uslove konkursa.

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata.

Pravo učešća na konkursu imaju:
a)dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b)ratni vojni invalidi;
c)demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu;
d)članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
e)članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f)djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g)djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h)djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
Pravo učešća  na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a)djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu       invalidninu – do navršene 35. godine života;
b)djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo              pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;
c)djeca umrlih demobiliziranih branilaca koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.

III.  Pravo učešća na konkursu lica iz tačke I i II imaju pod uvjetom:

a)da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b)da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c)oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
d)čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 686,40 KM ( 80% prosječne neto plaće isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
e)da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.

Odredba tačke d) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili šest mjeseci po punoljetstvu.

Konkurs je otvoren od 02.11. do 22.11.2022. godine.

U prilogu možete pogledati tekst konkursa.

DOKUMENTI

PREUZMITE DOKUMENAT 

Pogledaj sve novosti