Na skupštini Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koja je održana 04.03.2020. godine u kancelariji Udruženja, usvojen je Izvještaj o radu za proteklu godinu sa financijskim izvještajem, te plan i program rada za 2020.godinu. Iz ovih dokumenata vidljivo je da je Udruženje imalo brojne aktivnosti među kojima  je i upošljavanje jedne osobe sa invaliditetom u Udruženje putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Predsjednik Udruženja Edib Skulić nije krio zadovoljstvo o uspješnosti i realiziranim ostalim projektima u prošloj godini. Istakao je da se samo u prošloj godini apliciralo na četiri projekta od kojih su sva četiri prošla/prihvaćena i uspješno realizovana, čija je ukupna vrijednost 47.487,00 KM.

Udruženje je najvećim dijelom u implementaciji ovih projekata težište dalo na zapošljavanju OSI finasiranom od strane Fonda, pomoć u kući i stambenom prostoru u kojem svakodnevno borave OSI finansiranom iz budžeta Općine kao jedna od mjera iz LAPI-a, poboljšanju standarda života osoba sa invaliditetom i finansijskoj podršci radu Udruženja, finansiranom od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u Proračunu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, pristupačnosti i razvoju invalidskog sporta za OSI finansiranom od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Pored projektnih aktivnosti Udruženje je kroz redovne programske aktivnosti težište dalo i na nabavku funkcionalnih pomagala za svoje članove, dodjele jednokratnih pomoći prilikom bolničkog liječenja članova, obilazak članova i druženje uz programske manifestacije za obilježavanje 3.decembra-Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 21.marta - Dana općine, učešće na sportskim igrama za osobe sa invaliditetom sa kojih po običaju već duži niz godina donosimo medalje.

Kao članica tu je neizostavna saradnja sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona i Koalicijom - neformalnom grupom OOSI regije Doboj, te saradnja sa ostalim udruženjima i Općinom Doboj Jug koja nas redovno prati i finansijski podržava. Da se radi o skromnosti i upornosti predstavnika Udruženja u cilju stvaranja boljih uslova rada i življenja OSI,  govori i podatak da su učestvujući u izradi Budžeta Općine  za tekuću godinu samo za implementaciju LAPI-a, planirali pet hiljada maraka, koja su odobrena u Budžetu Općine za 2020.godinu..

Pod tačkom Izbor članova u organe Udruženja, predsjednik Edib Skulić je po ovoj tački dnevnog reda upoznao prisutne zastupnike o proceduri i načinu izbora članova u organe Udruženja. Pored toga je i informisao prisutne da je obavio niz telefonskih i usmenih razgovora sa članovima Upravnog  i Nadzornog odbora kao i sa predsjednikom i zastupnicima Skupštine u vezi izbora i predlaganja članova u organe udruženja. Svi gore pomenuti su imali mišljenje i dali prijedloge da ne treba ništa mjenjati, da je Udruženje postiglo izuzetno dobre rezultate u protekle četiri godine, da i dalje dobro radi i funkcioniše i da se istim članovima u organima Udruženja produži mandat za još četiri godine. Vodeći se time Upravni odbor je dostavio Skupštini u formi prijedloga da se svim članovima u organima Udruženja  produži mandat za još četiri godine, izuzev u Nadzornom odboru gdje je zbog zdravstvenih razloga starih članova, izvršeno imenovanje dva nova člana i to Mirnesa Škiljo i Sulejmen Muratović, a iz istih razloga imenovan je i novi član Skupštine Taib Ibrišimović. Funkciju predsjednika Skupštine preuzeo je dosadašnji član Skupštine Udruženja Edib Skula. Nakon kraće diskusije jednoglasno sa (9) devet glasova „za“ produžuje se mandat za još četiri godine svim ostalim članovima u organima Udruženja iz prethodnog mandata.

Predsjednik Udruženja

Edib Skulić