Dana 16.01.2020. godine predstavnici JP "AUTOCESTE" FBiH su upriličili sastanak u kabinetu Općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika iz Službe za urbanizam, katastar i geodetske poslove vezano za postupak eksproprijacije u KO Matuzići, općina Doboj Jug.

Objavljivanje Javnog poziva za sporazumnu predaju zemljišta je bila zakonska obaveza i nakon isteka tog roka biće podnesen općinskom organu uprave Prijedlog za eksproprijaciju sa Elaboratom o eksproprijaciji te će uslijediti iskoličenje trase od strane JP "AUTOCESTE" FBiH i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi izmještene magistralne ceste i Koridora Vc.
Molimo građane da sačekaju na poziv za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, odnosno da postupanje po objavljenom Javnom pozivu nije obavezujuće već je objava istog zakonska obaveza, tako da po istom nisu dužni da se prijavljuju.
Na ovom sastanku općina je upoznata sa narednim aktivnostima i zadacima te će građanstvo biti o svemu blagovremeno obavješteno.