IMPLEMENTIRAN PROJEKAT „Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom”

Kao konstanta u životu osoba sa invaliditetom iskazuje se problem arhitektonskih i drugih prostornih barijera, posebno osoba u kolicima. Imajući u vidu težinu ovog problema, a uzimajući u obzir i opštu situaciju, nedostatak sredstava i nerazumijevanje težine ovog problema, nastojali smo da kroz ovaj projekat, prema svojim sposobnostima i materijalnim mogućnostima, za naše članove uklanjanjem i smanjivanjem arhitektonskih i drugih barijera utičemo na obezbjeđenje uslova za samostalan život osoba sa invaliditetom. Neovisnost o tuđoj pomoći i samostalno kretanje naročito u prostoru u kome svakodnevno borave osobe sa invaliditetom, bitno utiču na resocijalizaciju, psiho-fizičko i zdravstveno stanje osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili drugog funkcionalnog pomagala. Neophodna pomoć u kući podrazumijeva: terapeutske usluge, vanstacionarne medicinske usluge, održavanje higijene stambenog prostora u kojem svakodnevno borave osobe sa invaliditetom i dr.
Projekat je finansiran od strane Općine Doboj Jug iz sredstava koja su odobrena za implementaciju Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti (LAPI-a) u Budžetu Općine za 2019. godinu.
Ovim projektom smo za više osoba sa invaliditetom-članova udruženja, izvršili adaptacije i održavanje higijene (krečenje) stambenog prostora u kojem svakodnevno borave osobe sa invaliditetom.
Osnovni cilj projekta je bio, osigurati bezbjedan pristup, kretanje i ugodan boravak osobama sa invaliditetom (OSI) koji se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog funkcionalnog pomagala kod kuća i u prostoru u kojem OSI svakodnevno borave kroz adaptaciju i održavanje higijene tog prostora
Nastojaćemo ponovo da kroz izradu budžeta općine za 2020. godinu osiguramo sredstva za nastavak implementacije LAPI-a, a nakon toga aplicirati sa ovakvim ili sličnim projektima.

Predsjednik Udruženja: Edib Skulić