Predstavnica Općine Doboj Jug izabrana za Koordinatora Mreže za upravljanje lokalnim razvojem FBiH

U Sarajevu je 19.06.2018.godine održan sastanak Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem. U uvodnom obraćanju, direktor Saveza, direktorica SOG FBiH Travljanin je izvjestila prisutne o poduzetim aktivnostima Saveza u oblasti upravljanja lokalnim razvojem, kao i budućim aktivnostima Saveza, naglašavajući važnost rada ove Mreže i međusobne saradnje između jedinica lokalne samouprave i Saveza. Centralna tema sastanka bila je informacija o predstojećim uredbama iz Zakona o razvojnom planiranju (ključne novine u odnosu na postojeći regulatorni okvir i metodološke pristupe u JLS, praktični aspekti i dileme), a koje je predstavio g-din Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za planiranje razvoja. Kroz dvosatnu diskusiju prisutni članovi Mreže su imali priliku da čuju koje su to novine u oblasti razvojnog planiranja, kao i buduće obaveze jedinica lokalne samouprave, te da daju sugestije i komentare. Kroz prezentacije, g-din Miroslav Lucić, predstavnik interkomisijske Radne grupe Saveza i g-đa Šejla Hasić su predstavili aktivnosti vezane za prikupljanje informacija o vanjskim izvorima finansiranja lokalni razvojnih prioriteta te uloga JLS i Stručne službe Saveza u procesu prenošenja relevatnih informacija koje se objavljuju na web stranici i društvenim mrežama, kao i drugim vidovima međusobne komunikacije. Zadnji dio sastanka je bio posvećen odabiru Koordinatora i zamjenika Koordinatora Mreže. Za Koordinatora mreže izabrana je g-đa Umihana Krličević-Omerović (Općina Doboj-Jug), a za zamjenike Koordinatora Mreže izabrani su g-đa Jelena Senta (Općina Ravno) i g-din Dženan Mulahasanović (Općina Jablanica). 
Svi materijali, te zaključci sa sastanka će pravovremeno biti objavljeni na web stranici Saveza općina i gradova FBiH