Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka-o-izuzecu 449,35 kb

Na osnovu člana 10. stav 1. tačke d. i f. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), člana 15. stav 1. alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH"broj: 49/06 i 51/09) i člana 37. Statuta općine Doboj Jug ("Službeni glasnik općine Doboj jug", broj: 3/08), a u skladu sa Budžetom općine Doboj jug za 2018. godinu, Načelnik općine Doboj Jug donosi:

ODLUKU o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u 2018. godini

Odluka se može pogledati u prilogu