Dana 08.02.2018.godine načelnik Općine Doboj Jug održao je sastanak na kojem su prisustvovali direktor HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahić, direktorica RO „Merhamet“ Maglaj Sanela Omerović i sekretar MO Merhamet Doboj Jug Nadira Zajimović. Tema ovog sastanka je osnivanje Javne kuhinje u općini Doboj Jug, kao i pružanje pomoći starim i iznemoglim osobama kroz kućnu njegu.