Od ukupne površine koju zahvata Općina Doboj Jug na obradive površine otpada 60% ili 612 ha, pašnjaci 2,06% ili 21 ha, šume 22,84% ili 233 ha i neplodno tlo 15,09% ili 154 ha. Racionalno korištenje prostora predstavlja jedan od osnovnih preduslova za razvoj poljoprivrede, te je neophodno primjeniti čitav niz agrotehničkih, agromeliorativnih i hidromeliorativnih mjera odnosno poljoprivrednu proizodnju bazirati na naučnim principima.

Na području Mjesne zajednice Matuzići registrovane su uglavnom oranice niže klase / III-IV /,  a u Mjesnoj zajednici Mravići oranice od / V-VII / klase. Obradive površine su usitnjene i u individualnom vlasništvu tako da se poljoprivredna proizvodnja vrši uglavnom u okviru porodičnih imanja gdje se stanovništvo orjentisalo na uzgoj ranog povrća u staklenicima, voća i krmnog bilja / trava, stočna repa i sl. /, uzgoju goveda, ovaca i peradi, te pčelarstvu. Na području općine provodi se organizovan otkup mlijeka posredstvom dvije otkupne stanice uz nadzor veterinarske stanice. Geografski gledano, vrlo povoljno područje za razvoj plasteničke i voćarske proizvodnje, a zbog dobrih saobraćajnih veza i proizvodnje mlijeka.

Sam položaj i nadmorska visina odgovara sadnji voćarskih kultura, na manjim površinama zbog usitnjenosti posjeda pogoduje razvoju plasteničke proizvodnje, a dobra povezanost saobraćajnicama i blizina prerađivača mlijeka su faktori koji pogoduju da se posveti veća pažnja razvoju stočarstva.

Planirani programi odnose se na poticaje proizvodnje u plastenicima, podizanja zasada sorti voća, poticaj pčelarstvu, stočarstvu i edukaciji poljoprivrednih proizvođača. Planirana poticajna sredstva iz budžeta općine su realizovana. Međutim, vrlo je mali iznos sredstava realizovan sa viših nivoa vlasti zbog usložnjavanja kriterija kao i zbog vrlo malog broja aplikacija od strane poljoprivrednih proizvođača sa područja Općine.

Općina Doboj Jug za budžetsku 2014.godinu planirala je sredstva za poticaj prema poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Doboj Jug u iznosu od 5.000 KM.

Programom za ostvarivanje poticaja u primarnoj  poljoprivrednoj proizvodnji za 2014.godinu obuhvaćeno je stočarstvo (tri muzne krave i tov junadi), plastenička proizvodnja, pčelarstvo i voćarstvo. Program za ostvarivanja poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji priprema nadležna Služba  u saradnji sa Udruženjem poljoprivrednika „ZELENA POLJA“ i Udruženjem pčelara „LIPA“.

Općinu Doboj Jug kao i mnoge druge općine i gradove u Bosni i Hercegovini u maju prošle godine zahvatila je katastrofalna prirodna nesreća-poplava i prema procjeni najveća ugroženost zabilježena je u ravničarskom dijelu Mjesne zajednice Matuzići gdje je poplavljeno oko 100 ha, a u Mjesnoj zajednici Mravići poplavljeno je oko 43 ha poljoprivredne i građevinske površine. 

Procjenjena je šteta na zasijanim poljoprivrednim kulturama u iznosu 413.895 KM.

U Programu oporavka od poplava Udruženje „RATAR“  u saradnji sa lokalnom upravom  realizovalo je projekt „Podrška poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Doboj Jug u brzom oporavku od posljedica poplave“ finansiran od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) u okviru Programa razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA). Projektom je planirana nabavka stočne hrane i folije za plastenike za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Za 26 poljoprivrednih proizvođača nabavljeno je ukupno 35,1 tona stočne hrane i 1000 m2 folije za 4 poljoprivredna proizvođača.

Nakon ovog projekta, lokalna uprava u saradnji sa UNDP-om realizovala je projekt pomoći u nabavci stočne hrane za vlasnike i korisnike parcela koje su zahvaćene majskim poplavama, a koji posjeduju stočna grla. Podjela je izvršena prema broju prijavljenih grla. Ukupno je podjeljeno 76,4 tone stočne hrane.                 

Budući izazovi za lokalnu upravu  su:

  • viši nivo stručne obučenosti poljoprivrednika
  • bolja mehanizacija i plasman domaćih proizvoda na tržište 
  • osnivanje kooperative 
  • osnivanje mikro udruženja prema granama poljoprivrede
  • izvršiti prestruktuiranje postojeće proizvodnje 
  • raditi na povećanju proizvodnje povrća pod plastikom, povećati proizvodnju jagoda, malina i sl. 
  • zasnivati nove kulture poput kulture šljiva, višanja i jabuka
  • angažovati stručnjake koji bi edukovali naše poljoprivrednike.