Novoformirani regionalni Fond Zapadnog Balkana (Western Balkans Fund - WBF), koji su osnovali Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija (WB6), u cilju promovisanja saradnje, jačanja odnosa i dubosusedstva, kao i promocije zajedničkih vrednosti među građanima, civilnog društva i institucija u regionu, te jačanja saradnje i međuljudskih kontakata, raspisao je prvi konkurs za projekte koji se tiču tematskih oblasti: kulturna saradnja, edukacija i naučna razmena i održiv razvoj.

Na sve tri glavne tematske oblasti prvog konkursa WBF-a odnosi se i promocija prekogranične saradnje, rodne jednakosti i pitanja mladih.

WBF namerava da postigne svoje ciljeve podrškom regionalnim projektima i razmenom iskustava, vrednosti, tradicija i kultura u regionu Zapadnog Balkana.
Budžet WBF-a stvoren je doprinosima svih ugovornih strana u jednakim iznosima, kao i od sredstava dobijenih od donatora: zemalja, organizacija i drugih izvora.

Uslovi konkursa:

Nevladine organizacije, odnosno neprofitne organizacije civilnog društva su primarni korisnici sredstava koja će biti dodeljena na osnovu konkursa.

Projekti bi trebalo da budu razvijeni kroz suštinsku saradnju partnera u regionu Zapadnog Balkana.

Projekte treba da realizuju aktivnom saradnjom najmanje tri partnera iz različitih zemalja regiona Zapadnog Balkana, a prednost će imati oni koji uključuju veći broj partnera iz različitih zemalja.

Rok za prijavljivanje je 22. decembar 2017. godine do 23:59 sati.

Projekte treba realizovati u roku od 12 meseci od predviđenog početka.

Ukupan budžet po projektu može da bude maksimalno 12.000 evra.

Dodeljena sredstva mogu da čine najviše 80% ukupnog budžeta projekta (minimum 20% projektnih troškova mora da bude pokriveno iz drugih izvora ili sopstvenim in-kind doprinosom projektu).

Administrativni troškovi mogu da budu najviše 10% zatražene/odobrene sume.

Detalji o uslovima konkursa i neophodni formulari nalaze se na sajtu WBF-a

(SEEcult.org)