Na području općine Doboj Jug djeluje jedna škola osnovnog obrazovanja Osnovna škola „21.mart“ Matuzići i područna škola u MZ Mravići. Nastavu pohađa 399 učenika kako sa područja općine Doboj Jug tako i susjednih općina. 

Ove dvije škole broje 47 zaposlenih.

Osnovnu školu „21.mart“ Matuzići i područnu školu pohađaju učenici od prvog do devetog razreda, a područnu školu učenici od prvog do petog razreda.

Rekonstrukciju škole pomogla je Vlada Japana čime su se omogućili izuzetno kvalitetni uslovi osnovnog obrazovanja s tim u vezi stopa uključenosti djece u osnovno obrazovanje je na vrlo zadovoljavajućem nivou, ali se nameće i potreba da postoji i poseban odjel za djecu sa teškoćama u razvoju. 

Jedna od dimenzija takvih inicijativa je i ostvarivanje inkluzivnog obrazovnog sistema koji prvenstveno označava humanistički pristup prema svim građanima u zajednici.

Na području općine nema ustanove srednjeg obrazovanja i učenici nakon završetka osnovnog obrazovanja upisuju srednje škole na području susjednih općina Tešanj, Maglaj, Usora i Doboj.

Lokalna uprava posebno je senzibilna na razvoj obrazovanja i nastoji da stipendiranjem studenata i pomoći za nadarene učenike omogući  podršku  tokom školovanja jer mlade generacije trebaju biti budući prezenti  zajednice i učiniti je još boljim mjestom za život svojim znanjem i aktivizmom u društvenom životu.