Ažurirano: Februar, 2017.


POSTUPAK REGISTRACIJE PRI OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - d.o.o.

(uz učešće domaćeg i stranog kapitala)

 

Postupak registracije pri osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) odvija se u više koraka koji su obrađeni dalje u uputstvu slijedećim redoslijedom:

 

I. PRIPREMA I SASTAVLJANJE OSNIVAČKOG AKTA

___________________________________________________________________

Da bi osnovalo društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) potrebno je prvo napisati osnivački akt.

Sastavljanje i ovjeru osnivačkog akta vrši notar.

Društvo sa ograničenom odgovornošću može se osnovati Ugovorom o osnivanju ili Odlukom o osnivanju. Ukoliko je osnivač jedna osoba, društvo se osniva Odlukom o osnivanju. Ukoliko više osoba želi osnovati društvo, potrebno je sastaviti Ugovor o osnivanju.

Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati fizička lica ( pojedinci-strana lica) ili pravne osobe (strana privredna društva).

 

 

II. REGISTRACIJA STRANOG ULAGANJA PRI MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH U SARAJEVU

(samo za osnivanje d.o.o. sa učešćem stranog kapitala)

___________________________________________________________________

Dokumentacija koju je potrebno predati u naznačeno Ministarstvo:

- ovjeren osnivački akt,

- zahtjev za upis stranog ulaganja u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu,

- dokument kojim se potvrđuje identitet stranog ulagača:

a) za fizička lica:

ovjerena i prevedena kopija pasoša koja ne smije biti starija od 6 mjeseci

b) za pravna lica:

ovjeren i preveden izvod iz sudskog registra iz zemlje porijekla kojim se potvrđuje pravni status ili neki drugi odgovarajući dokument, ne stariji od šest mjeseci

- dokument kojim se potvrđuje pravni status ovlaštenog predstavnika

- dokaz (kopija) o plaćenoj taksi za registraciju stranog ulaganja Ministarstvu:

a) 5,00 KM taksa za zahtjev (2,56 EUR)

b) 50,00 KM taksa za rješenje (25,56 EUR)

 

 

III. REGISTRACIJA KOD OPĆINSKOG SUDA (ZA ZDK – SUD U ZENICI)

___________________________________________________________________

Troškovi registracije iznose 470,00 KM (240,31 EUR) (320,00 KM sudska taksa + 150,00 KM objava registracije u Službenim novinama FBiH).

Potrebni dokumenti:

- zahtjev za registraciju (obrasci se mogu naći na sudu ili web. strani suda)

- osnivački akt

- ovjerena izjava osnivača

- dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci (minimalni iznos 1.000,00 KM) ( cca 500 EUR)

- dokaz o uplati sudske takse

- rješenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o registraciji stranog ulaganja

- potvrda Poreske uprave o nepostojanju duga (ovo se odnosi na bilo koju moguću poresku obavezu osnivača)

- ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje privrednog društva u unutrašnjem i vanjskom prometu (to je obično direktor društva ili poslovođa) – potpis se ovjerava u općini

- izjava direktora o prihvatanju dužnosti (i stranac može biti direktor privrednog društva)

- ovjerena kopija lične karte osnivača firme i direktora koji će predstavljati privredno društvo

- potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju privrednog društva u Službenim novinama FBiH

 

 

IV. IZRADA PEČATA

___________________________________________________________________

Uz zahtjev za izradu pečata privrednog društva mora se priložiti i kopija rješenja o upisu privrednog društva u sudski registar. Minimalan sadržaj pečata je naziv i sjedište privrednog društva. Izrada pečata se vrši u ovlaštenim privrednim društvima. Troškovi izrade pečata se kreću od 20,00 do 50,00 KM, (20,23 do 25,56 EUR) ovisno o sadržaju i veličini pečata.

 

 

V. UPIS U STATISTIČKU EVIDENCIJU I PRIBAVLJANJE PORESKOG/IDENTIFIKACIONOG BROJA

___________________________________________________________________

Registracija u Zavodu za statistiku FBiH vrši se putem nadležnih kantonalnih Zavoda za statistiku ovisno o sjedištu privrednog društva. Ova registracija je povezana sa dobijanjem identifikacionog broja u nadležnoj poreskoj upravi. Statistički broj je broj za djelatnost preduzeća. Identifikacioni broj služi kao dokaz za upis u registar pravnih lica u poreskoj upravi. Ovaj broj mora biti naveden u svakom računu.

Za prijavu su potrebni slijedeći dokumenti - isti ne moraju biti ovjereni:

- formular PPl-1 (može se naći u Zavodu za statistiku ili na web-stranici www.fzs.ba)

- kopija rješenja o upisu u sudski registar

- pečat firme

- kopija lične karte direktora i osnivača

 

 

VI. OTVARANJE ŽIRO-RAČUNA

___________________________________________________________________

Za otvaranje žiro-računa u poslovnoj banci potrebno je priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- rješenje o upisu u sudski registar

- identifikacioni broj

- potvrda o statističkom i carinskom broju (samo za vanjsku trgovinu

- identifikacioni dokument (lična karta, pasoš) za osobe koje treba da dobiju punomoć za žiro- račun koji se otvara

- ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni prometVII. UPIS U CARINSKU EVIDENCIJU

___________________________________________________________________

Upis u carinsku evidenciju je obavezan samo za privredna društva sa registrovanom vanjskotrgovinskom djelatnošću. Za upis u carinsku evidenciju u Upravi za indirektno oporezivanje BiH potrebno je priložiti:

- obrazac ZR

- ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar (kompletna dokumentacija)

- ovjeren poreski broj

- ovjeren karton deponovanih potpisa iz banke

- potvrdu o uplaćenoj taksi za troškove upisa u iznosu od 5,00 KM (2,56 EUR)

- potvrdu o uplaćenim troškovima za izdavanje uvjerenja u iznosu od 10,00 KM (5,11 EUR)

- potvrdu o uplaćenim troškovima za izdavanje rješenja u iznosu od 10,00 KM (5,11 EUR)

 

 

VIII. UPIS U REGISTAR ZA VANJSKU TRGOVINU

 

U registar za vanjsku trgovinu se upisuju samo privredna društva koja imaju registrovano vanjskotrgovinsko poslovanje. Zahtjev se podnosi u Federalnom ministarstvu trgovine u Mostaru.

Uz zahtjev za upis prilažu se sljedeći dokumenti:

- ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar

- ovjerena kopija statističkog broja

- izvod računa iz banke na dan uplate

- dokaz o uplati takse u iznosu od 64,00 KM (32,72 EUR)

 

 

IX. PRIJAVLJIVANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA I ZAPOSLENIKA U PiO FBiH

___________________________________________________________________

Za prijavu privrednog društva potrebni su sljedeći dokumenti (original ili ovjerena kopija):

- rješenje o upisu u sudski registar

- potvrda o matičnom/identifikacionom broju

- obrazac R-19 (može se dobiti u PiO-u)

Za prijavu zaposlenika prilažu se slijedeći dokumenti:

- radna knjižica

- ugovor o radu za svakog zaposlenika

- obrazac R-19

 

 

 

Služba za budžet, finansije i privredu

Trg 21.mart, br.1, 74203 Matuzići

Tel.032/691-250

Fax.032/691-250

E-mail: dobojjug@bih.net.ba