Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove nadležna je za:

 • poslove socijalne i dječije zaštite
 • starateljstva, poslovi zaštite porodice
 • poslovi usvojenja
 • poslovi vezani za zaštitu civilnih žrtava rata i dječijeg dodatka
 • izvršenje vaspitnih mjera  maloljetničke delinkvencije
 • koordinacija sa organima pravosuđa, zdravstva, školstva i sa drugim organizacijama u vezi sa mjerama i poslovima koji se odnose na ovu oblast.

U većini općina i gradova u Bosni i Hercegovini ove poslove obavljaju Centri za socijalni rad, ali shodno članu 5.stav 2.Porodičnog zakona /“Službene novine FBiH br:35/05“/ omogućeno je da se vrše ove poslovi i u općinskim Službama.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u augustu 2008.godine donijela je Program socijalno-intervenirajućih mjera kojim su rješena pojedina pitanja iz ove oblasti kao što su: jednokratna novčana pomoć, pomoć za nabavku školskog pribora i oprema i dr. za najasiromašnije porodice.

Općina Doboj Jug iz svog budžeta finansira:

 • stalna novčana pomoć u obujmu od 40% potrebnih sredstva
 • jednokratna novčana pomoć-JNP
 • usluge socijalnog i drugog stručnog rada
 • kućna njega i pomoć u kući
 • posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica
 • smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja
 • osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanje
 • i druga prava iz socijalne zaštite koja svojim propisima utvrđuju/planiraju općine

Služba funkcionira u okviru svojih materijalno-finansijskih mogućnosti.

Od ukupnog broja stanovništva 10% čine socijalno ugrožene osobe.