Predstavnici Ministarstva privrede Ze-do kantona i USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) danas su, u saradnji sa Općinom Doboj Jug, održali stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva (JPP).

 Podsjećanja radi, Ze-do kanton je u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekti GOLD i SGIP) finalizirao novi zakonski okvir za JPP kojeg čine Zakon o JPP-u i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata JPP-a.

 Na današnjim konsultacijama u općini Doboj Jug predstavljen je novi zakonski okvir o JPP-u, te je upriličena diskusija, te su date sugestije na nekoliko potencijalnih projektnih ideja.

U narednom periodu, Ministarstvo za privredu će pripremati „Katalog projekata JPP Ze-do kantona“, a potencijalni projekti iz ovog Kataloga će osim finansijske podrške iz budžeta Kantona za pripremu prijedloga projekata, biti i sistemski promovisani od strane Kantona kod relevantnih domaćih i stranih partnera.

 Dodatne informacije za JPP mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva za privredu (http://zdk.ba/ministarstva/item/2959).