BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA DOBOJ JUG

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove

 

 

Na osnovu članka 1. Instrukcije o provođenju Programa poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske  populacije Zeničko-dobojskog kantona broj 02-34-8149/16 od 07.04.2016. (u daljem tekstu Instrukcija), Općinska služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove Doboj Jug, objavljuje

 

OGLAS

za dodjelu poticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

I.         Predmet oglasa

Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općini Doboj Jug i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općiniDoboj Jug, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja upošljavanja.

Programom poticaja upošljavanja povećava se konkurentnost podnositelja zahtjeva, pripadnika braniteljske populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže uposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u uposlenju kojim će se precizirati obveze poslodavca, podnositelja zahtjeva i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obvezuje isplatiti gore navedeni iznos poticaja poslodavcu, a poslodavac se obvezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od 24 mjeseca.

 

II.      Pravo učešća na oglasu imaju:

          -          Dobitnici ratnih odličja

          -          Ratni vojni invalidi.

          -          Razvojačeni branitelji, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, osim lica koja su OS pristupili kao malodobni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.

          -          Djeca poginulih branitelja do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nositelja najviših ratnih odličja, do navršenih 30 godina života.

          -          Udovice poginulih branitelja.

          -          Udovice ratnih vojnih invalida koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

          -          Djeca umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom kućanstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.

          -          Udovice umrlih razvojačenih branitelja koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.

          -          U posebnim slučajevima, razvojačene branitelje, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program.

 

III.   Potrebita dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva):

a)      za fizičke osobe:

        uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika braniteljske populacije;

        ovjerena kopija osobne iskaznice;

        prijava prebivališta/boravišta (CIPS);

        uvjerenje o kretanju;

        uvjerenje sa evidencije neuposlenih;

        uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obveza

b)      za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o uposlenju)

        dokaz o ispunjenosti obveza u vezi sa plaćanjem mirovinskog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog  osiguranja;

        dokaz o ispunjenosti obveza u vezi sa plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, u skladu sa važećim  propisima.

 

IV.   Visina sredstva

        za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 6.000,00 KM po jednom novouposlenom radniku;

        za osobe sa VSS 7.200,00 KM po jednom novouposlenom radniku.

V.      Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za  poticaj upošljavanja zainteresirani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebite informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi braniteljsko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 

VI.   Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 16.06.2017.godine (petak).

VII. Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresirani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine Doboj Jug.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebitu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine Doboj Jug.

  Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

 

Broj: 13/03-3-1-34-5666-3/17

Datum: 16.05.2017.god.