Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu

Sjedište: Matuzići, Doboj Jug, Trg 21.mart 1

E-mail: urbanizam@dobojjug.ba                       

                           

POMOĆNIK NAČELNIKA: MELISA ŠAHBEGOVIĆ , dipl.pravnik

 

Rođena: 01.12.1967.

Obrazovanje: Osnovna škola Ševarlije, Srednja škola Doboj, Pravni fakultet Univerzitet  Sarajevo

Zanimanje: Diplomirani pravnik

Radno iskustvo: Općina Doboj Jug

Bračno stanje:  Udata, majka dvoje djece                   

Tel: 032/ 691-250

Fax: 032/ 699-331          

Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti u oblasti prostornog uređenja, geodetskih poslova i katastra nekretnina; sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana, te učestvuje u izradi planova, projekata i programa u oblastima za koje je osnovana, učestvuje u predlaganju organizacije općinskih službi za upravu i drugih službi; obavlja studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione poslove u okviru svoga djelokruga; analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa; priprema prijedloge općinskih propisa za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; prati stanje i rješava u upravnim stvarima za koje je nadležna; prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovano; planiranje, izgradnja i uređenje zemljišta na nivou općine; izrada, provođenje i primjena urbanističko-planske dokumentacije; izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu za građevine i radove; uređenje i ustupanje na korištenje građevinskog zemljišta; uređenje režima voda, korištenje i zaštita voda; izgradnja, održavanje i rekonstrukcija lokalne putne mreže; izgradnja, održavanje i rekonstrukcija komunalne infrastrukture na području općine; obavlja poslove praćenja i funkcionisanja komunalnih poslova u interesu za općinu, posebno na realizaciji projekata komunalne infrastrukture; vodi evidenciju o stambenim objektima koji su ratom oštećeni i koji su neuslovni za stanovanje; vrši evidentiranje i procjenu štete na individualnim stambenim objektima; održavanje premjera i katastra nekretnina; provođenje promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka na provođenju promjena na katastarskim planovima i operatu; upis prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka; poslove vještačenja i druge poslove iz oblasti katastra u postupcima za koje su nadležni drugi organi, odnosno službe; izdaje uvjerenja i izvode, odnosno kopije podataka premjera i katastra nekretnina; analizira, inicira ili učestvuje u izradi općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovano za pomoćnika načelnika, Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće; prati stanje i rješava u upravnim stvarima u oblastima za koje je osnovano, koordinira djelatnosti općinskih inspekcija; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u okviru prava i dužnosti općine u oblasti finansija, računvodstva, budžeta, kapitalnih investicija, privrede, poljoprivrede i drugih oblasti za koje je osnovana; nosilac je izrade budžeta, prati i stara se o realizaciji budžeta, priprema izvještaja i provodi javne rasprave o budžetu; predlaže konstrukciju finansiranja kapitalnih investicija; učestvuje u realizaciji programa razvoja i predlaže mjere za unapređenje stanja u privrednim djelatnostima, posebno u oblasti male privrede, odnosno samostalnog privređivanja; rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u okviru svog djelokruga; prati i sprovodi zakone, propise i druge opće akte iz oblasti finansija i računovodstva; izrada nacrta budžeta, plana vanbudžetskih sredstava, rebalansa budžeta i privremeno finansiranje; prati i predlaže mejre za sprovođenje budžeta i drugih akata; sačinjavaju se analitičko-informativni i informativni materijali za Općinskog načelnika, Općinsko vijeće, kantonalne organe uprave, te izradu statističkih podataka za Federalne organe uprave u skladu sa zakonom; vođenje knjigovodstvene evidencije sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda; sastavljanje obračuna u zakonom predviđenim rokovima; računovodstveni poslovi i poslovi blagajne; izrada prijedloga općih akata iz oblasti finansija; prati i proučava problematiku i propise u oblasti ekološke zaštite; analizira, inicira ili učestvuje u izradi dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih planova razvoja općine; koordinira i ostvaruje saradnju sa Biznis servis centrom, regionalnim ekonomskim zajednicama, te kantonalnim, federalnim i državnim resornim ministrastvima; daje ideje i predlaže rješenja za pojedine razvojne procese, a naročito one koji su u toku; prati i nadzire realizaciju projekata, kandidira nove projekte, sarađuje sa donatorima, bankama i izvođačima radova; ostvaruje saradnju sa susjednim općinama u vezi rješavanja zajedničkih investicijskih, komunalnih, infrastrukturnih i drugih pitanja od zajedničkog interesa; prati i vodi evidenciju o ukupnim kapitalnim ulaganjima na području općine; ostvaruje saradnju sa NVO, posebno sa strukovnim udruženjima građana i organima mjesnih zajednica; provodi javne rasprave za planove i programe kapitalnih ulaganja, uključujući i druge metode participativnosti građana; obavlja poslove vezane za primjenu zakonskih odredbi koje tretiraju Zakon o javnim nabavkama i vršenju usluga i vrši koordinaciju sa službama i komisijama za odabir / oglašavanje, tenderska dokumentacija, vođenje postupka i sl./; vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica, osigurava javnost rada organa mjesnih zajednica; afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima; prati stanje, preduzima mjere za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede i poljoprivrede, te bolju iskorištenost resursa općine; učestvuje u realizaciji programa razvoja i predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u privrednim djelatnostima, posebno u oblasti male privrede, odnosno samostalnog privređivanja; vodi brigu o prirodnim i privrednim resursima općine i razvoju programa za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti; vodi registre samostalnih privrednika-obrtnika općine; učestvuje u predlaganju i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorom kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo općine /vodi evidenciju, provodi postupak dodjele, prati stanje u oblasti, preduzima mjere o odgovorno je za provođenje istih/.

Radno vrijeme: Početak 07:30 i završetak  rada 16:00 sati.          

Primanje stranaka: Stranke se primaju svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

 

Poslove i zadatke u Službi  obavljaju:

SAMIR ČABRIĆ- / VSS / dipl.pravnik , stručni saradnik za javne nabavke i koordinaciju upravljanja lokalnim razvojem

EDIN HADŽIĆ- / VSS / dipl.pravnik, samostalni viši referent za urbanizam, komunalne poslove, obračun i evidencije

SALIH LINGO- / SSS / viši referent za geodetske poslove

SAKIB DŽAFEROVIĆ- / SSS / viši referent za geodetske poslove

BEBA RAZIĆ- / SSS / viši referent za budžet i računovodstvo

AMELA ŠARANOVIĆ- / SSS / viši referent za knjigovodstvene poslove

ZIJADA KRLIČEVIĆ- / SSS / viši referent  za poslove obračuna plaća, vođenje blagajne

AFAN ALIČIĆ- / SSS / viši referent za privredu i poljoprivredu