PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VI SAZIVA

Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg koji se bira većinom  glasova svih općinskih vijećnika u principu tajnim glasanjem u skladu sa odredbama Poslovnika, a izuzetno izbor se vrši javnim glasanjem ukoliko se Vijeće većinom glasova izabranih vijećnika u Vijeću opredjeli za takav način glasanja.

Predsjedavajući Općinskog vijeća:

  • predstavlja Vijeće
  • učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća
  • pokreće inicijative za razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća
  • stara se o realizaciji Programa rada Vijeća
  • stara se o primjeni Poslovnika Vijeća
  • vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća sa načelnikom Općine i drugim općinskim organima i institucijama
  • potpisuje akta koja donosi Vijeće
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

 

ADIN DR.BEGIĆ


LIČNI PODACI:

Rođen: 04.11.1973.

Obrazovanje: Osnovna škola  Matuzići, Srednja medicinska škola  Doboj, Medicinski fakultet  Tuzla

Zanimanje: Doktor medicine, specijalista radiologije

Radno iskustvo: JZU „Poliklinika sa dnevnom bolnicom“  Doboj Jug i Opšta bolnica Tešanj

Pripadnost političkoj organizaciji: Socijaldemokratska partija  Bosne i Hercegovine  / SDP  BiH /

Bračno stanje: Oženjen, otac jednog djeteta

 

POSLOVNA KARIJERA:

Želja da svoj duh usmjeri ka humanim rješenjima ostvarila se, završio je Medicinski fakultet i uprkos brojnim fakultetskim obavezama učestvovao je na više edukativnih programa različitih sadržaja, a ističe se škola ultrazvuka i projekt Quins Univerziteta Canada. Razumjevajući svoj odabir kao uzvišen i društveno izuzetno značajan bavio se i naučno-istraživačkim radom želeći da njegov doprinos nauci ostane zapamćen i od koristi za budući rad novih generacija, te je nagrađen sa više priznanja za naučno-istraživačke radove, a posebno se ističe Srebrena plaketa Univerziteta Tuzla 2004.godine. Danas je uspješan u oblasti za koju se obrazovao i koju istinski voli, a radi kao doktor medicine, specijalista radiologije u JZU „Poliklinika sa dnevnom bolnicom“ Doboj Jug  i Opštoj bolnici u Tešnju.

POLITIČKA KARIJERA:

Njegovo političko uvjerenje je socijaldemokratsko, član je Socijademokratske partije Bosne i Hercegovine / SDP BiH /. Obnašajući funkciju podpredsjednika OO SDP BiH Doboj Jug u periodu 2008.-2012. na lokalnim izborima, građani su mu ukazali povjerenje da bude dio predstavničke vlasti , uspješno je obnašao funkciju zamjenika predsjedavajućem Vijeća i vijećnika. Na prošlim lokalnim izborima 2012.godine ukazano mu je ponovo povjerenje i dobio je čast da predsjedava u Vijeću, a na unutarpartijskim  izborima  izabran je većinom glasova za Predsjednika OO SDP BiH Doboj Jug, te za člana Kantonalnog odbora SDP BiH. Njegov doprinos prepoznatljiv je i u radu Foruma mladih i Foruma žena, te u cjelokupnom društveno-političkom životu općine Doboj Jug.

KONTAKT:

Adresa: Općinsko vijeće općine Doboj Jug Trg 21.mart 1             

Tel./Fax: 032/ 691-250 i 699-331