Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vijeća, za razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih općih akata Vijeća, pripremu i obavljanje drugih poslova za Vijeće obrazuju se stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela vijeća daju mišljenje, podnose prijedloge i izvještavaju Vijeće o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im aktom Vijeća data u neposrednu nadležnost.

Radno tijelo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i određen broj članova.

Radna tijela obrazuju se prema stručnosti vodeći računa o stranačkom sastavu Vijeća u najvećoj mogućoj mjeri.

Prijedloge za članove radnih tijela podnosi Komisija za izbor i imenovanja uz prethodnu konsultaciju sa klubovima vijećnika.

Stalna radna tijela su komisije.

  • Komisija za statut i propise
  • Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja
  • Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge
  • Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja
  • Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
  • Komisija za izbor i imenovanja   
  • Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
  • Komisija za pitanja iz oblasti poljoprivrede i privrede.