Djelokrug rada:


 • prati provođenje Statuta
 • razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Statuta i daje inicijativu za izmjene i dopune Statuta
 • ispituje i dostavlja Vijeću mišljenje o prijedlozima za izmjene i dopune Statuta
 • provodi javnu raspravu o prijedlozima izmjena i dopuna Statuta ili prijedlozima odluka, te obavještava Vijeće o rezultatima javne rasprave
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom i pravnim sistemom kao i u pogledu normotehničke obrade, te Vijeću podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima i pravno-tehničkim ispravkama očiglednih grešaka u tekstu
 • utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih općih akata Vijeća
 • utvrđuje prijedlog teksta autentičnog tumačenja odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće.

 

Predsjednik: 

 • Vahid Krličević                                     

Članovi:

 • Edib Skulić
 • Hava Zaimović
 • Ermin Skulić
 • Arijana Hasanić