Djelokrug rada:


 • osiguranje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
 •  razvoj i probleme u realizaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjere za njihovu efikasniju zaštitu
 • prijedloge koje dostave građani, uz obavještavanje podnosioca o ishodu
 • peticije u vezi sa povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnosioca i Vijeće o usvojenim odlukama
 •  ostvarivanje prava djeteta i ostvarivanje prava mladih
 •  organizovanje mladih i stvaranje uslova za njihove afirmisanje u svim oblastima života i rada
 • ravnopravnosti spolova, posebno u vezi sa unapređenjem statusa žena
 • razmatranje predloženih odluka i drugih akata sa stanovišta ravnopravnosti spolova i sprečavanja diskriminacije žena.

 

Predsjednica


 • Mirsada Škiljo

 

Članovi:


 • Nerves Sprečo
 • Armin Aličić
 • Dženeta Hopić
 • Armina Balić