Dokumenti Veličina Preuzmi
interni-oglas 71,50 kb

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 49/05), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza broj:01/2-05-886/13, od 06.05.2013.  godine, Općinski načelnik Breza, objavljuje:

 

INTERNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom organu uprave općine Breza

                                                                                                   

Portir  na neodređeno vrijeme….…................................ 1 izvršilac