Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine koje samostalno donosi općinske propise i druge akte u okviru prava i dužnosti Općine,iz samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće nadležno je za slijedeće poslove: 

 • priprema i usvaja Statut općine
 • donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje 
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • bira i smjenjuje predsjedavajućeg Vijeća i njegovog zamjenika, sekretara i članove radnih tijela Vijeća
 • donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta i usvaja završni račun na prijedlog Općinskog načelnika
 • donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno
 • donosi propise o općinskim taksama i na drugi način osigurava potrebna finansijska sredstva u skladu sa Zakonom
 • osniva javna preduzeća i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih,društvenih,komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu
 • raspisuje referendum
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine
 • donosi propise o organizaciji i osniva službe uprave
 • utvrđuje naziv za dijelove naseljenog mjesta
 • odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica,trgova,mostova i dr.
 • donosi odluke o oblicima i načinima saradnje sa drugim općinama. Organizacija rada Općinskog vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

JAVNOST RADA                                                                                                                                   

Rad Općinskog vijeća je javan. Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja,izuzetno razmatra bez prisustva javnosti.

SEKRETAR  OPĆINSKOG VIJEĆA

Melisa Šahbegović, dipl.pravnik

Adresa:Općinsko vijeće općine Doboj Jug, Trg 21.mart 1

tel./fax: 032/ 691-250 i 699-331

Odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Doboj Jug o sekretaru:

Na prvoj sjednici Općinskog vijeća vrši se izbor sekretara.

Sekretar Općinskog vijeća obavlja svoju dužnost na način predviđen Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, a obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Vijeća i njegovih tijela, brine se o zakonitosti akata Vijeća, te vrši i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.