Dokumenti Veličina Preuzmi
javni-poziv-poticaji-poljoprivreda-zdk-2016 93,91 kb

Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016.godinu broj:02-14-7057/16. od 29.03.2016.godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu rapisan je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu.

Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu u roku određenom prema Uputstvu  za svaki pojedinačni poticaj.

Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova podnose se na propisanom obrascu objavljenom prema  Uputstvu za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016. i dostavljaju se neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kučukovići broj 2, 72 000 Zenica.

Uputstvo za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016.godinu možete preuzeti na linku: http://www.zdk.ba/ministarstvo-za-poljoprivredu-sumarstvo-i-vodoprivredu/item/4333-uputstvo-o-poticanju-poljoprivredne-proizvodnje-za-2016-godinu

                                                                                        

 

Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu