Nakon okončane konkursne procedure za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sanaciju oštećenih objekata u vlasništvu građana na području općine Doboj Jug, objavljujemo listu učesnika Javnog konkursa koji ispunjavaju uslove.

Lista učesnika objavljena je i na oglasnoj tabli u zgradi Općine.

Napomena: Na objavljenu listu svaki učesnik Javnog konkursa može podnijeti prigovor Drugostepenoj komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli.

Prigovor se dostavlja poštom ili direktno na protokol općine Doboj Jug.          


 

KABINET NAČELNICE OPĆINE

Komisija za raspodjelu novčanih sredstava