Još 2010.godine radna grupa imenovana od Načelnika općine  uz finansijsku i tehničku podršku  tima   Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP kreirali su zajedno vrlo važan lokalni dokument Strategiju razvoja  općine Doboj Jug za period 2011.-2020. Važno je za istaći,  da se od 2013.godine pristupilo vrlo ozbiljno njenoj implementaciji, lobiranju sredstava, praćenju i izvještavanju, a u skladu sa MiPRO metodologijom krajem 2015. godine izvršena je i evaluacija Strategije koja je vidno pokazala da je u periodu 2013.i 2014.godine implementiran najveći broj  planiranih projekata/mjera od značaja za lokalnu zajednicu i naše sugrađane.

Na sastanku članovima Partnerske grupe prezentirane su ključne promjene  u periodu 2011.-2015., a nakon toga imali su prilku da učestvuju u diskusiji i donošenju zaključaka koji će nam svima pomoći u daljem radu, a sastanku su prisustvovali i članovi Općinskog razvojnog tima zaduženi za sve aktivnosti u ovom procesu.

Partnerska grupa kao konsultativno tijelo imenovana  je od Načelnice općine 05.04.2016.godine po zahtjevu predstavnika UNDP/ILDP  i konsultanata prof.dr.Bahrije Umihanić i Gorana Janković, potrebna za proces revizije,  a čine je predstavnici poslovnog sektora, javnih ustanova i organizacija civilnog društva sa zadatkom da u procesu revizije izvrši izradu sektorskih razvojnih  planova  svaka iz svoje nadležnosti, a u skladu sa Strategijom razvoja.

Obzirom da je prošao petogodišnji ciklus implementacije Strategije kao i da su sektorski planovi istekli, općina Doboj Jug započela je aktivnosti na reviziji Strategije, u skladu sa MiPRO i ILDP smjernicama, a I radni sastanak partnerske grupe pomoći će nam da  razmotrimo i integriramo ključne promjene, nalae i preporuke iz izvještaja srednjoročne evaluacije, ključne nalaze  analize za smanjenje rizika od katastrofa, a faza  procesa revizije podrazumjeva, revidiranu  stratešku  platformu koja je prezentirana članovima Partnerske grupe koja ima 29 članova, 5-godišnji sektorski planovi i 3-godišnji plan implementacije.

Partnerska grupa će se konsultirati najmanje dva puta tokom procesa revizije, na kraju faze revizije strateške platforme i na kraju faze operativnog planiranja, a Općinski razvojni tim pratit će smjernice ILDP tima i konsultanata u narednom periodu kako bi uspješno završili proces revizije Strategije razvoja u saradnji sa Načelnicom općine Jasminkom Begić, a koja zbog ranije dogovorenih službenih obaveza nije stigla na sastanak, ali je informisana o toku sastanka, mišljenju i prijedlozima  prisutnih.