Upozorenje građanima na smanjenju požara (požari kao posljedica proljetnih radova)

Poštovani sugrađani,

Na osnovu preporuka Federalne uprave civilne zaštite broj:16-44-2330-14/16. kao i preporuka i uputstava, te službenog akta Kantonalne uprave civilne zaštite broj:16-44-1737-7/16. od 06.04.2016. godine Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove  općine Doboj Jug obavještava javnost da:
Pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici šuma, kao i organi uprave koji su nadležni za šume i šumsko zemljište, preduzimaju odgovarajuće opće mjere zaštite od požara, u skladu sa članom 27.stav 1.tačka.5) i 6) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09, u daljem tekstu:Zakon), kao i druge mjere zaštite od požara koje su utvrđene važećim propisima iz oblasti šumarstva, kao i donesenim planovima zaštite šuma od požara.

Na području Općine Doboj Jug u proteklom periodu nisu evidentirani požari, ali ih mogu prouzrokovati nesavjesni građani prilikom obavljanja proljetnih radova, čišćenja poljoprivrednih, šumskih i drugih površina na otvorenom prostoru, odnosno prilikom loženja vatre i spaljivanja korova, suhe trave, lišća, poljoprivrednih i drugih otpadaka, te upozoravamo građane da prilikom pripremanja zemljišta za proljetnu sjetvu, krčevinu je potrebno odlagati na prikladno mjesto, a ako se mora spaljivati, potrebno je da preduzmete slijedeće mjere:

1.materijal za spaljivanja uvijek odmaknite što je moguće dalje od šume

2.otpadni materijal uvijek spaljivati u manjim količinama

3.materijal koji se spaljuje mora biti zaštićen vatrobranim pojasom (radi prijenosa i širenja vatre)

4.za spaljivanje otpada, materijala koristiti povoljne vremenske prilike

5.nakon spaljivanja otpada, mjesto spaljivanja dobro pregledati, politi vodom i zatrpati zemljom

Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove skreće pažnju građanima da povećaju oprez prilikom izvođenja proljetnih radova na čišćenju i spaljivanju na otvorenim površinama, kao i u blizini šuma kako ne bi došlo do nekontrolisanog širenja požara koji bi kao rezultat mogao imati velike posljedice na materijalna dobra, prirodne resurse i u najgorem slučaju ugroziti ljudske živote, a u protivnom će organi zaštite od požara u akcijama prevencije i nadzora šumskih površina podnijeti prijave nadležnim državnim organima protiv lica zbog neodgovornosti prema javnom dobru i imovini građana.


Služba za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove