U petak, 25.marta održan je uvodni sastanak o pregledu i usavršavanju koraka, aktivnosti i aktera, te socio-ekonomskih podloga i formata u procesu revizije Strategije razvoja općine 2011.-2020., a nakon uspješno završene  evaluacije Strategije realizirana u periodu 2011.-2014.godina. 

Evaluacija Strategije  izvršena je kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost u smislu prilagođavanja sektorskih ciljeva za naredni petogodišnji period (2016.-2020.) u skladu sa MiPRO metodologijom čiji su ključni nalazi polazište za proces revizije.

      

Na sastanku su prisustvovali predstavnici UNDP-a, Zorica Prokić i Muamer Obarčanin, konsultanti prof.dr.Bahrija Umihanić i Goran Janković, Načelnica općine Jasminka Begić i članovi Općinskog razvojnog tima, Edin Hrvić, Melisa Šahbegović, Afan Aličić, Samira Memagić, Edin Hadžić  i Alma Numić.

Sastanak je održan prema Dnevnom redu sa slijedećim tačkama:

·         Pregled koraka, aktivnosti i nosilaca procesa revidiranja lokalne razvojne strategije;

·         Razmatranje eventualnih izmjena ili dopuna sastava razvojnih timova (ORT), sektorskih i tematskih radnih grupa,  kao i partnerske grupe;

·         Pregled i razmatranje ključnih nalaza i preporuka iz Izvještaja o evaluaciji lokalne razvojne strategije;

·         Razmatranje potrebe za novim ili dopunskim podacima i informacijama neophodnim za revidiranje lokalne razvojne strategije;

·         Podsjećanje na glavne elemente interpretacije i vizualizacije SEA podataka prema MiPRO-u.

 

Na sastanku je dogovoreno da je potrebno finalizirati sastav ORT-a i novim članovima dostaviti materijale (Strategija razvoja, Izvještaj o evaluaciji, MIPRO),  uraditi dopunu odluke o sastavu ORT-a, te za svakog člana ORT-a naznačiti sektor za koji je specijalizovan. Trenutno je u Općinskom razvojnom timu 7 članova, predstavnika JLS i JKP "VIS", pa je potrebno uključiti 2 predstavnika privrede, NVO i osobe za sektor zaštite životne sredine, obrazovanje i zdravstvo.


Dodatno, potrebno je da revitaliziramo Partnersku grupu, te revidiramo spisak članova PG-e, a koja treba da ima oko 20 članova. Pri tome, ORT treba da razmotri  sastav Partnerske grupe koja treba da pokrije sva tri sektora (u sektorske grupe imenovati po 6-8 članova), to jest potrebno je uključiti stručnjake iz sva tri sektora. .

Predstavljen je Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Doboj Jug za period evaluacije 2011.-2014. godine uz naglasak da je u procesu revizije potrebno analizirati već identifikovane projekte i odlučiti da li će biti uključeni u novi plan ili ne.

U novom planu je potrebno u većoj mjeri ostvariti vertikalnu usaglašenost elemenata, te preciznije definisati indikatore, a određeni broj projekata treba biti na dodatnoj listi, kako bi se mogli kandidovati za donatorska sredstva, ali da se izbjegne mogući negativan uticaj na realizaciju Strategije koji bi bio moguć kad bi se svi projekti uvrstili u Strategiju.

 

Konsultanti će pripremiti set podataka koje treba prikupiti/ažurirati, kako bi bili spremni do slijedeće radionice odnosno pripremit će se smjernice za prikupljanje podataka i bit će proslijeđene timu prije naredne radionice kako bi svi bili spremni za vrlo ozbiljan posao.

                                                    

Nakon održanog sastanka Načelnica općine Jasminka Begić i članovi Općinskog razvojnog tima održali su dva radna sastanka na kojem su dogovorili naredne korake i uradili posao koji im je bio u zadatku, te su iskazali interes i spremnost za narednu aktivnost u procesu revidiranja lokalne razvojne strategije koji će trajati do 28.07.2016.godine kada će biti i predstavljanje Nacrta revidirane Strategije razvoja općine Doboj Jug 2011.-2020