U Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ u općini Doboj Jug

Na 32.sjednici Općinsko vijeće usvojilo je Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“, te isti dalo na Javnu raspravu i javni uvid u trajanju od 30 dana, a koji će biti izložen u holu zgrade Općine i kancelariji broj 4 u Matuzićima na adresi Trg 21.Mart broj 1 u periodu od 28.03.-27.04.2016. i svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati moći će se izvršiti uvid.

Licima koji izvrše uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana  bit će omogućeno da svoje primjedbe i prijedloge na isti upišu u knjigu primjedbi i prijedloga koja će biti na mjestu uvida ili da iste u pisanoj formi u navedenom periodu dostave na protokol Općine Doboj Jug. Ukoliko prilikom uvida u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ licima koja vrše uvid bude određenih nejasnoća bit će im omogućena stručna pomoć i pojašnjenje istih od strane uposlenika Službe za urbanizam, katastar, finansije i privredu u sobi broj 4 u zgradi Općine.

U toku trajanja uvida u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ bit će organizovana Javna rasprava dana 13.04.2016. godine (srijeda) u 15:00 sati u Sali Općinskog vijeća na kojoj će koncepciju izmjene plana i obrazloženje prostorne koncepcije prezentirati izrađivač izmjene dijela Regulacionog plana DOO „STILPROJEKT“ Zavidovići.

Nakon što se završi javni uvid u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ sve dostavljene primjedbe i prijedlozi  sumirat  će se i dostaviti izrađivaču  DOO „STILPROJEKT“ Zavidovići.

Pozivaju se građani, privredni subjekti, javne ustanove i svi drugi zainteresirani da izvrše uvid  u Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ u gore navedenom periodu, te da sa konstruktivnim prijedlozima i sugestijama na Nacrt plana daju svoj doprinos kako bi se na osnovu istih izradio Prijedlog izmjene dijela Regulacionog plana „Poslovne zone Karuše“ koji će biti prihvatljiv za sve. 

 

Služba za urbanizam, katastar, finansije i privredu