OGLAS

ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNE LICITACIJE 

1. PRAVNO LICE KOJE PRODAJE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Općina Doboj Jug , Trg 21. Mart br.1

Telefon: 032 691 250  Fax : 032 699 331

Kontakt osoba: Melisa Šahbegović 

2. NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom. 

3. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 

3.1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, opremljeno osnovnom infrastrukturom, i to dvije odvojene parcele : 

a/  k.č.br. 1527/5 zvana ,,Rijeka Usora,, ostalo neplodno zemljište u površini od 9.249 m2, upisana u posjedovni list broj 91 k.o. Matuzići, te ZK uložak broj 125 na ime Općine Doboj Jug kao posjednika i vlasnika sa dijelom 1/1

 b/ k.č. broj 1527/16 zvana „ Rijeka Usora“ ostalo neplodno zemljište površine 3.272 m2 ,upisana u posjedovni list broj 91 i ZK uložak broj 2721 u KO Matuzići na ime Općine Doboj Jug kao posjednika i vlasnika sa dijelom 1/1


U prilogu možete pogledati tekst Oglasa.