Dokumenti Veličina Preuzmi
odluka o izuzeću 594,86 kb

Na osnovu člana 10. stav 1. tačke d. i f.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj:39/14), člana 15. stav 1. alineja 2.  Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH"broj: 49/06 i 51/09) i člana 37. Statuta Općine Doboj Jug ("Službeni glasnik općine Doboj jug", broj: 3/08), a u skladu sa Budžetom općine Doboj Jug za 2022. godinu, Općinski načelnik donosi:


ODLUKU

o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH u 2022. godini

U prilogu možete pogledati Odluku.