U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Doboj Jug, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci: Izvođenja dodatnih radova na proširenju vodospremnika 1 i zamjeni AC cijevi u sistemu vodosnabdjevanja, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Doboj Jug, kancelarija broj 108., tel: 032 691 250 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 28.09.2015.godine.

Objavljeno 21.09.2015. godine.